School of International Letters and Cultures
Chinese 500: Genre and Method
Early Dictionaries and Word Books 
Language and Writing

Dictionaries of Binomes
 • Jingji zuangu 經籍纂詁. Comp. Ruan Yuan 阮元 et al. Taibei: Shijie shuju, 1946.
 • Peiwen yunfu 佩文韻府. Comp. Zhang Yushu 張玉書. 4 vols. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 1983.
 • Pianzi leibian 駢字類編. Comp. He Zhuo 何焯 et al. Shanghai: Tongwen shuju, 1887. Taipei: Xuesheng shuju, 1963.
 • Citong 辭通. Comp. Zhu Qifeng 朱起鳳陶. 2 vols. Shanghai: Shanghai guji chubanshe, 1982.
Etymology and Historical Phonology
 • Grammata Serica recensa. Comp. Karlgren, Bernhard. Stockholm: Museum of Far Eastern Antiquities, 1972. Reprinted from the Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities 29 (1947): 1-332.
 • A Pronouncing Dictionary of Chinese Characters in Archaic & Ancient Chinese, Mandarin & Cantonese 漢字古今音彙. Ed. Zhou Fagao 周法高, Cheung Yat-Shing 張日昇, Tsui Chee-Yee 徐芷儀, and Lam Kit-Ming 林潔明. Hong Kong: Chinese University Press, 1974.
 • Huzhu jiaozheng Songben Guangyun 互註校正宋本廣韻. Ed. Yu Naiyong 余廼永 2d rev. ed. Taipei: Lianguan chubanshe, 1980.
 • Hanzi guyin shouce 漢字古音手冊. Ed. Guo Xiliang郭錫良. Beijing: Beijing daxue chubanshe, 1986. UCB East Asia(Rdg. Rm) pl1201.k896.1986

Calligraphic and Seal Forms

 • Zhongguo shufa da cidian 中國書法大辭典. Comp. Zhongguo shufa da cidian bianjizu 中國書法大辭典編輯組 Peking: Shijie tushu chubanshe gongsi, 1992.
 • Jinshih da cidian 金石大字典. Comp. and ed. Wang Renshou 王仁壽. Hong Kong: Zhonghua shuju, 1974.

Classical Word Books: List of Terms and Names
Erya 爾雅

  See W. South Coblin, "Erh-ya," in Early Chinese Texts: A Bibliographic Guide, ed. Michael Loewe (Berkeley: Institute of East Asian Studies, 1993), pp. 93-94.
Zhougong 周公 (fl. 1122-1114 bc)
Lu Deming陸德明 (446-527)
Ye Mengde 葉夢得 (1077-1148)
Ouyang Xuan 歐陽玄 (896-971)
Zhu Xi 朱熹 (1130-1200)
Guo Pu 郭璞 (276-324)
Xing Bing 刑昺 (931-1010)
Ruan Yuan (1764-1849)

Erya zhushu 爾雅注疏
 "Shigu" 釋詁
 "Shiyan" 釋言
 "Shixun" 釋訓
 "Shiqin" 釋親
 "Shigong" 釋宮
 "Shiqi"  釋器
 "Shiyue" 釋樂
 "Shitian"  釋天
 "Shiqiu" 釋丘
 "Shishan"  釋山
 "Shishui" 釋水
 "Shicao" 釋草 
 "Shimu" 釋木
 "Shichong" 釋蟲
 "Shiyu" 釋魚
 "Shiniao" 釋鳥
 "Shishou" 釋獸
 "Shichu" 釋畜
     
Shiming 釋名
Liu Xi 劉熙 (fl. 200)
    

  See Roy Andrew Miller, "Shih-ming," in Early Chinese Texts: A Bibliographic Guide, ed. Michael Loewe (Berkeley: Institute of East Asian Studies, 1993), pp. 424-428.

Fangyan 方言
Yang Xiong 楊雄 (43 BC-AD 18)

  See Paul Serruys, The Chinese Dialects of the Han Time, According to the Fang-yen (Berkeley: University of California Press, 1959).

Shuowen jiezi 說文解字

  See William Boltz, "Shuo-wen chieh-tzu," in Early Chinese Texts: A Bibliographic Guide, ed. Michael Loewe (Berkeley: Institute of East Asian Studies, 1993), pp. 429-442.


Shuowen jiezi 說文解字. By Xu Shen 許慎. Peking: Zhonghua shuju, 1963.
Shuowen jiezi gulin zhengbu hebian 說文解字詁林正部合編. Comp. Ding Fubao 丁福保. 12 vols. Taipei: Dingwen shuju, 1977.
Duanshi Shuowen jiezi zhu 段氏說文解字註. Annot. Duan Yucai 段玉裁. Taipei: Wenhua tushu gongsi, 1979.
Shuowen tongxun dingsheng 說文通訓定聲. By Zhu Junsheng 朱駿聲. Taipei: Yiwen yinshuguan, 1974.

Xu Shen AD ca. 44-ca. 149)
Xu Xuan 徐鉉 da Xu 大徐 916-91)
Xu Kai 徐楷, xiao Xu 小徐 (920-74)
zhishi 指事
xiangxing 象形
xingsheng 形聲
huiyi 會意
zhuanzhu 轉注
jiajie 假借
A B ye . . . zhishi (ye) A B 也……指事(也)
A B ye . . . xiangxing (ye) A B 也……象形(也)
A . . . cong X, Y sheng A……從X, Y聲
A . . . cong X, Y shengsheng A……從X, Y省聲
A . . . cong X, cong Y A……從X 從Y
A . . . cong X, Y A……從X, Y
A . . . cong X, cong Y, Y i sheng A……從X, 從Y, Y亦聲
duruo 讀若 (followed by a homophone)
xinfu zi 新附字 characters added by Xu Xuan at the end of each classifier section